AMPOL FOOD PROCESSING LTD.

AMPOL FOOD PROCESSING LTD.

บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

เกี่ยวกับบริษัท

อำพลฟูดส์ มุ่งสร้างสรรค์โภชนาการที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง ทุ่มเทศักยภาพการวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีล่าสุด ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้บริโภค

การสร้างสินค้านวัตกรรมของอำพลฟูดส์ ไม่ได้เพียงเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ที่สามารถแข่งขันได้ในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังมองถึงความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

นอกจากนวัตกรรมที่ทันสมัย โดดเด่น ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุด ซึ่งถือเป็นปรัชญาการดำเนินธุรกิจของอำพลฟูดส์มาตลอด 3 ทศวรรษ คือ การรักษาคุณภาพของสินค้าและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าสูงสุด ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่อำพลฟูดส์ยังคงยึดมั่นตลอดไป