applicad Public Company Limited

applicad Public Company Limited

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับบริษัท

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2537 หลังจากทำงานเป็นวิศวกรสนับสนุนระบบปฏิบัติการ UNIX และซอฟต์แวร์ CAD บน SUN Workstation มาเป็นเวลา 3 ปี เด็กหนุ่มดีกรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เห็นถึงโอกาสของซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ ที่จะกลายมาเป็นเครื่องมือพื้นฐานของวิศวกรในอนาคต จึงได้ตัดสินใจก่อตั้ง บริษัท แอพพลิแคด จากัด (มหาชน) เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์เขียนแบบ AutoCAD ซอฟต์แวร์เขียนแบบระบบงานท่อ 3 มิติ AutoPLANT และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SolidWorks ที่เป็นซอฟต์แวร์ 3 มิติ ชั้นนำด้านงานออกแบบอุตสาหกรรม ทั้งนี้มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของวิศวกรที่ต้องการเครื่องมือ หรือซอฟต์แวร์ที่จะมาช่วยในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และสร้างความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีเข้าช่วยในกระบวนการทำงาน ซึ่งได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันนี้