Clover Power Public Company Limited

Clover Power Public Company Limited

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับบริษัท

เราเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางท่ามกลางลูกค้าและคู่ค้าในการเป็นผู้ให้บริการ คุณภาพ ด้านรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จใน ด้านวิศวกรรม จัดซื้อจัดหา และก่อสร้าง (EPC turn-key contractor) แก่โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าขยะ ในจำนวนโครงการต่างๆที่เป็นความสำเร็จของบริษัทประกอบด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงจัดการขยะ และโรงไฟฟ้าขยะที่ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างและดำเนินการผลิต นับเป็นการสร้างสมประสมการณ์ของบริษัทได้เป็นอย่างดีทั้งด้านการเชื่อมโยงระบบ การบริหารจัดการก่อสร้าง รวมถึงการผลิตและบำรุงรักษาแก่โครงการพลังงานหมุนเวียน ปัจจุบันบริษัทได้ต่อยอดและขยายการดำเนินธุรกิจจากผู้รับเหมาเบ็ดเสร็จมาเป็น “ผู้พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน” และ “ผู้ลงทุนโครงการพลังงานหมุนเวียน” ทั้งในและต่างประเทศ