Fiber One Public Company Limited

Fiber One Public Company Limited

บริษัท ไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน)
  • AIA Capital Center Building, Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok, Thailand

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการโครงข่ายบริการดิจิตอลแบบรวมศูนย์ (DSP : Digital Services Provider) ซึ่งทาง Digital Corp เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ตามใบคำขอเลขที่ 1503001180 เพราะกลุ่มผู้บริหารของ FIBER ONE มีประสบการณ์อยู่ในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมมานานจึงเล็งเห็นว่าปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสูงมากในชีวิตประจำวันของผู้คน ส่งผลให้ธุรกิจบริการดิจิตอลในรูปแบบต่างๆ มีโอกาสเติบโตได้อย่างมหาศาล โครงข่ายอินเทอร์เน็ตจะต้องได้รับการพัฒนาเข้าสู่เทคโนโลยีที่มีความเร็วสูงขึ้น โดยใช้โครงข่ายใยแก้วนำแสง Fiber Optic ความเร็วสูง ในระบบ FTTH (Fiber to the Home) บริษัท ไฟเบอร์วัน จำกัด มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจตามหลักการ DSP นี้จะช่วยในการเร่งให้โครงข่ายผู้ใช้งานปลายทาง (End-User Access Network) พัฒนาจากโครงข่ายสายทองแดงไปเป็นโครงข่ายใยแก้วนำแสงได้รวดเร็วขึ้น และสามารถนำพาสังคมโดยรวมให้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอลได้อย่างมั่นคงต่อไป