KSB ENTERPRISES CO.,LTD

KSB ENTERPRISES CO.,LTD

บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 707 อาคารวิว ชั้น 3 ห้องเลขที่ ที2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 ทุนจดทะเบียน 18 ล้านบาท เป็นบริษัทที่ปรึกษาไทยด้านการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างที่ให้บริการด้านวิชาชีพในการศึกษาวิเคราะห์ สำรวจ ออกแบบรายละเอียด การควบคุมงานก่อสร้างโครงการทุกระดับชั้นตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงโครงการขนาดใหญ่ การวางแผนโครงการ การจัดทำผังแม่บท และงานศึกษาความเป็นไปได้

บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 โดยการรวมกลุ่มของบุคลากรทั้งสถาปนิกและวิศวกรที่เชี่ยวชาญพร้อมกับประสบการณ์ในการการทำงานด้านการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง โดยบุคลากรหลักที่มีความรู้ประสบการณ์และความชำนาญในสายงานวิชาชีพของตนเองที่มีความรู้กับทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ในการออกแบบที่ทันสมัย

บริษัทได้รับอนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลจากสภาสถาปนิก และเป็นผู้มีสิทธิในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทพนิติบุคคลจากสภาวิศวกร รวมถึงได้รับขึ้นทะเบียนจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง และรับรองมาตรฐานการจัดการมาตรฐานคุณภาพระบบ ISO9001:2015

บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านงานออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างอาคารทุกชนิดมาแล้วมากกว่า 13 ปี เนื่องจากได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในทุกระดับ และได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ทางบริษัทจึงมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และในต่างจังหวัด เราจึงต้องการบุคลากรใยหลายๆ ตำแหน่ง ที่มีความมุ่งมั่น มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขยายธุรกิจของบริษัท และเจริญเติบโตร่วมกันไปเรา