Thai Nippon Fellowship Recruitment Co., Ltd.

Thai Nippon Fellowship Recruitment Co., Ltd.

บริษัทจัดหางาน ไทย นิปปอน เฟลโลชิป จำกัด

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ไทย นิปปอน เฟลโลชิป จำกัด เลขที่ใบอนุญาต ต.1223/2562 จดทะเบียนขึ้นเมื่อปี 2562 มีจุดประสงค์หลักเพื่อการจัดหาตำแหน่งงานสำหรับคนไทยที่ต้องการไปทำงานที่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน การรับสมัครงาน การดำเนินเอกสาร การติดต่อประสานงานระหว่างผู้สมัคร บริษัทนายจ้าง และองค์กรหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึงการดูแลติดตามผู้สมัครทั้งในระหว่างและหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยยึดมั่นหลักการการเป็นผู้ให้คำปรึกษาและผู้ดำเนินงานเพื่อเป้าหมายและความพึงพอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง