ครั้งหนึ่งในหลวง ร. 9 ทรงเลือกศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์

ความรู้รอบตัว

ครั้งหนึ่งในหลวง ร. 9 ทรงเลือกศึกษาสาขา วิศวกรรมศาสตร์

ความสนพระราชหฤทัยใน “การช่าง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีมาอย่างต่อเนื่องนับแต่ทรงพระเยาว์ ขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ทรงเลือกศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโลซานน์ ในแขนงวิชาที่โปรด คือวิทยาศาสตร์ สาขา วิศวกรรมศาสตร์ 

ครั้งเมื่อพุทธศักราช 2489  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานัทนมหิดลได้เสด็จสวรรคตโดยกะทันหัน รัฐบาลได้กราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ขณะนั้นมีพระชนมพรรษา 19 พรรษา

ท่านได้เสด็จฯ กลับไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อทรงศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยแห่งเดิม แต่ทรงเปลี่ยนแนวการศึกษาใหม่ จากวิศวกรรมศาสตร์เป็นวิชากฏหมายและวิชารัฐศาสตร์ เพื่อให้เหมาะกับที่จะต้องทรงรับพระราชภาระในฐานะประมุขของประเทศ

แต่ถึงกระนั้น พระองค์ก็มิได้ทรงละทิ้งความสนพระราชหฤทัยในด้านการช่างวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างศึกษาอยู่ พระองค์ทรงมีห้องช่างส่วนพระองค์สำหรับทรงงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นด้าน ช่างโลหะ ช่างกล และได้เคยทรงจำลองเรือรบศรีอยุธยา รวมถึงทดลองระบบไฟฟ้าสายเดียวขณะพระชนมพรรษา ๑๐ พรรษา โดยทรงใช้ลวดทองแดงสายเดียวเสียบเต้ารับไฟฟ้าบนพระตำหนัก โยงสายลงมาที่สนาม เพื่อทรงต่อกับรถไฟฟ้าของเล่นของพระองค์ ซึ่งสามารถวิ่งในสนามได้โดยไม่ต้องใช้สายไฟฟ้า 2 สาย แต่ทรงใช้พื้นดินเป็นสายที่สองครบวงจรไฟฟ้าอีกเช่นกัน

พระปรีชาสามารถด้านการช่าง ได้เจริญก้าวหน้าพร้อมกับที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาตลอดมา ทรงใช้วิชาช่างวิศวกรรมขยายออกไปสู่การแก้ไขปัญหาของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ ปัญหาสุขภาพอนามัย ความเป็นอยู่และการเติบโตของเมืองอย่างไร้ระเบียบ ขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพอนามัย ปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง น้ำเสีย และปัญหาจราจร เป็นต้น

ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานเว็บไซต์ EngineerJob.co ขอร่วมสืบสานพระราชปณิธานด้านงานช่าง และวิศวกรรม เดินตามรอย
เบื้องพระยุคลบาทตลอดไป

ใส่ความเห็น

Required fields are marked *