Project Engineer (วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง) ประจำจ.ร้อยเอ็ด และพื้นที่นนทบุรี

KSB ENTERPRISES CO.,LTD

Project Engineer (วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง) ประจำจ.ร้อยเอ็ด และพื้นที่นนทบุรี

Your application will be sent directly to HR department.

Apply for job

Job Description

 • วางแผน และกำหนดวิธีการควบคุมงานในการควบคุมให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้เป็นไปตามข้อผูกผันในสัญญา รูปแบบ และข้อกำหนดได้
 • ควบคุมการวางแผนการก่อสร้างในโครงการที่รับผิดชอบ ตรวจสอบความคืบหน้า-ของโครงการก่อสร้างในความรับผิดชอบ ทำการปรับปรุงแก้ไขแผนการก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการโอนกรรมสิทธิ์
 • จัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุ การใช้เครื่องจักร และกำลังพล
 • วิเคราะห์หาแนวทางที่ควรใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ หรือการแก้ปัญหาร่วมกับทีมงาน และเจ้าของงานเพื่อให้ได้วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องรัดกุม
 • ควบคุมและตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายของโครงการ
 • ร่วมพิจารณาแบบก่อสร้าง และให้ความคิดเห็นในการปรับปรุงแบบก่อสร้าง แก้ไขปัญหางานก่อสร้างในสนาม
 • ควบคุม ดูแล ตรวจสอบงานในโครงการให้เป็นไปตามรูปแบบ และสัญญา
 • ตรวจสอบ เร่งรัด ความก้าวหน้าในงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ประสานงานกับเจ้าของงานหรือวิศวกรผู้ควบคุม ผู้รับเหมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ
 • สรุปและปิดโครงการก่อสร้างตามแผนงานที่กำหนด
 • ควบคุมและดำเนินการตามระบบบริหารที่บริษัทจัดทำขึ้น พัฒาให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification

 • เพศชาย/หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, บริหารงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป ในการบริหารวางแผน และควบคุมงานก่อสร้าง
 • มีทักษะการบริหาร การจัดการโครงการได้ดี
 • มีความสามารถในการประสานงาน สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานเชิงรุกได้ดี
 • มีการจัดการข้อมูลได้ดี และสามารถสื่อสารเข้าใจได้ง่าย
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 • มีความตั้งใจในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (สย.) ระดับสามัญ หรือสูงกว่าเท่านั้น
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (สย.) มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • หากผู้สมัครสนใจปฏิบัติงานที่จังหวัดไหนโปรดระบุชื่อจังหวัดมาด้วย

Benefits

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ

สนใจงานนี้? ส่งใบสมัครได้ทันที หรือสร้างโปรไฟล์บน EngineerJob เพื่อใช้สมัครตำแหน่งอื่นๆ ด้วย

Apply for job

location

Your application will be sent directly to HR department.

Apply for job

เว็บไซต์ EngineerJob เรารวบรวม งานวิศวกร ตำแหน่งงานจากบริษัท KSB ENTERPRISES CO.,LTD เพื่อให้ วิศวกร ได้ หางาน และส่งใบสมัครงานออนไลน์อย่างง่ายดาย เรามีข้อมูลรีวิวการทำงานบริษัท KSB ENTERPRISES CO.,LTD จากวิศวกรท่านอื่นๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เพื่อให้เพื่อนๆ ได้ตัดสินใจในการสมัครงาน หรือหางานตามสถานที่ เช่น งานวิศวกร ใน กรุงเทพ ระยอง ชลบุรี ขอนแก่น