Project Manager (PM M&E)

Stonehenge Inter Public Company Limited

Project Manager (PM M&E)

Your application will be sent directly to HR department.

Expired.

คุณสมบัติ

เพศชายหรือหญิง

จบวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล(วศ.บ.) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อายุ 30 ปีขึ้นไป

ผ่านงานก่อสร้างอาคารสูง ไม่น้อยกว่า 7 ปี

สามารถใช้ Microsoft Office และ Aotucad ได้

มีใบประกอบวิชาชีพสามัญวิศวกร ได้รับพิจารณากรณีพิเศษ

หน้าที่

ศึกษาแบบก่อสร้าง, รายการประกอบแบบ และควบคุมให้ปฏิบัติตามกรรมวิธีการก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติแล้ว

รับคำแนะนำทางด้าน นโยบายการบริหารงานจากผู้บังคับบัญชา นำมาปฏิบัติและถ่ายทอดให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

ให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง

มอบหมาย, ควบคุมดูแล, ติดตาม, ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ควบคุมดูแล และทบทวนการประเมินผลผู้ใต้บังคับบัญชาโดยอ้อม

ตรวจสอบ “การตรวจสอบความถูกต้อง” ของบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา (Bill of Quantities) รายงานให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ, ตรวจสอบความถูกต้องของ Shop Drawing

ศึกษางบประมาณของโครงการ ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามงบประมาณที่วางไว้ โดยการปรับปรุงยอดมูลค่างานเป็นประจำ ตรวจสอบรายงานที่จัดทำโดยผู้รับเหมา เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ตรวจสอบและประเมินแผนงานประจำเดือนให้สอดคล้องกับแผนงานหลักของโครงการ (Master Schedule) รวมถึงควบคุมติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติก่อนใช้งาน

ตรวจสอบและอนุมัติแผนงานและรายงานประจำสัปดาห์เชิงปริมาณที่จัดทำโดยผู้รับเหมา

ติดตามและตรวจสอบแผนการใช้วัสดุ, เครื่องมือ, เครื่องจักร, กำลังคนให้สอดคล้องกับแผนงานหลักของโครงการ นำเสนอผู้จัดการโครงการอนุมัติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินผลงาน และเอกสารการเพิ่ม-ลด ขอบเขตงานก่อสร้างที่จัดทำโดยผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา และเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ

จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการประจำเดือน (Monthly Report) เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ ก่อนส่งเจ้าของโครงการ

สนใจงานนี้? ส่งใบสมัครได้ทันที หรือสร้างโปรไฟล์บน EngineerJob เพื่อใช้สมัครตำแหน่งอื่นๆ ด้วย

Expired.
 • Salary:
  ฿0.00
 • Job type:
  งานประจำ
 • Category:
  การให้คำปรึกษา
 • Education:
  ปริญญาตรี, ปริญญาโท
 • Expertise:
  วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโครงการ, วิศวกรรมโยธา
 • Experience:
  > 10
 • Level:
  ระดับผู้จัดการ / อาวุโส

location

Your application will be sent directly to HR department.

Expired.

เว็บไซต์ EngineerJob เรารวบรวม งานวิศวกร ตำแหน่งงานจากบริษัท Stonehenge Inter Public Company Limited เพื่อให้ วิศวกร ได้ หางาน และส่งใบสมัครงานออนไลน์อย่างง่ายดาย เรามีข้อมูลรีวิวการทำงานบริษัท Stonehenge Inter Public Company Limited จากวิศวกรท่านอื่นๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เพื่อให้เพื่อนๆ ได้ตัดสินใจในการสมัครงาน หรือหางานตามสถานที่ เช่น งานวิศวกร ใน กรุงเทพ ระยอง ชลบุรี ขอนแก่น