Production Manager

Khon Kaen Sugar Industry PCL

Production Manager

Your application will be sent directly to HR department.

Expired.

ความรับผิดชอบ

1. ควบคุมให้มีการกำหนดเป้าหมายและ KPI ที่สอดคล้องกับเป้าหมายรวมของบริษัท
2. วางแผนการผลิตและซ่อมบำรุงเป้าหมาย และ KPI ของฝ่ายและแผนกในบังคับบัญชาโดยการดูแลให้มีลักษณะของการบูรณาการไปสู่เป้าหมายหลัก
3. ควบคุมและให้ความเห็นชอบในงบประมาณของแต่ละหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณหลัก ซึ่งต้องเป็นงบประมาณที่พิจารณาแล้วว่ามีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการ
4. บูรณาการให้คำแนะนำกำหนดจัดสร้างงบประมาณของแต่ละฝ่ายให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายรวมของบริษัทฯ
5. ให้ความเห็นชอบโบนัส และอัตราเงินเดือนประจำปี
6. ติดตามผลการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย
7. อนุมัติการเบิกจ่ายและการจัดซื้อที่อยู่ในกรอบงานงบประมาณและอำนาจวงเงิน
8.ควบคุมและบริหารการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ดำเนินงานให้สอดคล้องกับระบบการจัดการภายในบริษัทฯ

คุณสมบัติ

1. มีความรู้ด้านการผลิตครอบคลุมทุกส่วนของโรงงาน
2. มีความรู้และปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการท้องถิ่นเป็นอย่างดี
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีภาวะผู้นำที่เป็นที่ยอมรับและผู้ร่วมงาน
5.สามารถวางแผนการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ
6. สามารถวิเคราะห์สายงานการผลิตได้เป็นอย่างดี
7. สามารถแก้ไขปัญหาในขบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี
8. สามารถกำหนดแผนงานแบบ Bar Chart และ C.P.M.
9. สามารถพูด เขียนภาษาอังกฤษ ได้ดี
10. มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการจัดการตามมาตรฐานสากลเช่น ระบบ ISO9001:2008 , GMP ,HACCP , ISO14001:2004 , OHSAS 18001:2007และ HAL-Q 5001:1431

สวัสดิการ:

 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • โบนัสประจำปี
 • สิทธิ์ตรวจสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เครื่องแบบและชุดยูนิฟอร์ม

สนใจงานนี้? ส่งใบสมัครได้ทันที หรือสร้างโปรไฟล์บน EngineerJob เพื่อใช้สมัครตำแหน่งอื่นๆ ด้วย

Expired.
 • Salary:
  negotiable
 • Job type:
  งานประจำ
 • Category:
  กระบวนการ / การผลิต
 • Education:
  ปริญญาตรี
 • Expertise:
  วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเครื่องกล
 • Experience:
  1-5, 6-10
 • Level:
  ระดับหัวหน้างาน

Your application will be sent directly to HR department.

Expired.

เว็บไซต์ EngineerJob เรารวบรวม งานวิศวกร ตำแหน่งงานจากบริษัท Khon Kaen Sugar Industry PCL เพื่อให้ วิศวกร ได้ หางาน และส่งใบสมัครงานออนไลน์อย่างง่ายดาย เรามีข้อมูลรีวิวการทำงานบริษัท Khon Kaen Sugar Industry PCL จากวิศวกรท่านอื่นๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เพื่อให้เพื่อนๆ ได้ตัดสินใจในการสมัครงาน หรือหางานตามสถานที่ เช่น งานวิศวกร ใน กรุงเทพ ระยอง ชลบุรี ขอนแก่น